Bli medlem
Min side

Utredning av ADHD

Det er spesialisthelsetjenesten som utreder og diagnostiserer ADHD. For at diagnosen skal kunne stilles, skal symptomene ha vart i minst seks måneder og oppstå før 12-årsalder. Symptomene skal skape betydelige vansker i hverdagen og vise seg i ulike situasjoner. Gjennomsnittsalderen for diagnose er 9 år.

Det tar i gjennomsnitt fire år fra ADHD oppdages til diagnosen stilles i spesialisthelsetjenesten. Foreldre som er bekymret for sitt barn, bør først kontakte skolen og PP-tjenesten. PP-tjenesten vil kunne anbefale videre utredning. Fastlegen kan henvise direkte til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Alle diagnoser innen psykisk helse er i dag basert på atferd som kan observeres, enten det dreier seg om depresjon, angst, atferdsforstyrrelser, autisme, psykoser eller ADHD. For ADHD lister diagnosemanualen (ICD-10)  opp ni symptomer på oppmerksomhetsvansker og ni for hyperaktivitet og impulsivitet.  Den lege- eller psykologspesialisten som er ansvarlig for diagnostiseringen, må vurdere om minst seks av ni symptomer i hver kategori er til stede i ulike situasjoner, har vart over tid og fører til betydelige vansker i hverdagen. Alternative forklaringer må også vurderes. Til hjelp i dette arbeidet brukes strukturerte kliniske intervjuer, normerte spørreskjemaer til foreldre, lærere og personen selv (hvis han/hun er gammel nok), tester og direkte observasjon. Man må også kjenne utviklingshistorien, psykologisk og medisinsk.  Mye av arbeidet vil dreie seg om å vurdere hvorvidt andre tilstander kan gi liknende symptomer.

(DSM-V)

Helsedirektoratets nasjonale retningslinje, utredningsundersøkelser og verktøy.

Flere helseforetak har utarbeidet behandlingslinje eller tiltakskjede for ADHD, som inneholder retningslinjer og metoder for utredning og behandling. I Helse Sør-Øst finnes det «Regional behandlingslinje for barn og unge med ADHD». Den kan du lese om her.

Her kan du lese informasjon om behandlingslinje for barn og unge i Østfold.

De fleste behandlingslinjene for ADHD legger opp til at foreldre som ønsker en ADHD-utredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen, og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).