Bli medlem
Min side

Forskningsmidler 2016

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. De deler ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

For 2016 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 250.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Søknadsfristen var 31. mars.

Til sammen kom det 14 søknader. Samlet vil det i år bli utbetalt kr. 1.000.000 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod i år av professor Jens Egeland, overlege dr. med. På Zeiner og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

 

Følgende forskningsprosjekter har fått økonomisk støtte:

 

  • Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 250.000 for ”Goal management training: En behandlingsstudie hos voksne med ADHD)”
  • Kari Furu (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 250.000 for ” Comorbidity among children and young adults with ADHD – a population-based study combining 3 Norwegian health registers ”
  • Truls Vaa (Transportøkonomisk institutt) tildeles kr 250.000 for «ADHD-drivers and choice of driving speed».
  • Ingvar Bjelland (Haukeland universitetsykehus) tildeles kr. 250.000 for ” Fra bekymring til henvisning ”

 

Innen fag- og metode ble det ikke utdelt økonomisk støtte dette året