Bli medlem
Min side

Nevsom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Nevsom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i av delingen Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. NevSomfinansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

​NevSom skal i samarbeid med brukere og det øvrige tjenesteapparatet bidra til at tjenestene til mennesker med ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, helhetlig tilnærming og er preget av langsiktighet og kontinuitet.

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, dekker diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier.

Nevsom er også representert i ADHD Norges fagråd.

Hvem kan henvende seg?

 • Personer med diagnosene og deres pårørende
 • Fagpersoner innen helsevesen, skoleverket, arbeids- og velferdsetaten (NAV), kriminalomsorgen og kommunene
 • Andre interesserte

Senterets hjemmesider: nevsom.no

Hva NevSom gjør: Faglige tilbud

 • Bidrar til koordinering av innsats rundt våre diagnoser innen helsevesenet, skoleverket, arbeids- og velferdsetat (NAV), kriminalomsorgen og kommunene
 • Veileder og underviser fagpersoner i helserelaterte og skolefaglige spørsmål
 • Bistår ansatte i skoleverket og NAV i spørsmål om tilrettelegging i utdanning og arbeid
 • Arrangerer ukes- og helgesamlinger for brukere med fokus på opplæring om diagnosen, tilrettelegging og forebygging
 • Organiserer faglige nettverk
 • Nasjonal nettverksbygging og kunnskapsformidling
 • Initierer, leder og deltar i fagutviklings- og forsknings prosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Arrangerer konferanser med internasjonale og nasjonale foredragsholdere
 • Utarbeider faglige brosjyrer og publikasjoner
 • Driver nettstedet www.5-15.org, et diagnoseverktøy rettet mot barn
 • Drifter Nasjonalt AD/HD forskningsnettverk
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner, fag- og forvaltningsorganer, kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt

Tilbud til personer med diagnosene

 • Åpne timer – (gjelder diagnosene ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi) – rådgivning til brukere og fagpersonell i spesielt kompetansekrevende saker etter henvisning fra behandlere i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Spesielt kompetansekrevende saker der autisme er en av flere vansker, drøftes i et Konsultasjonsteam, der flere aktører deltar i møte med pårørende og lokalt hjelpeapparat/spesialisthelsetjeneste
 • Rådgivning per telefon og e-post

Tjenestene er gratis.

Nettsider og magasin

 • Nevsom gav tidligere ut tidsskriftet Innsikt. Innsikt inneholder artikler om forskning og nyheter rundt Nevsoms fagfelt.

Kilder: Oslo universitetssykehus

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonalt-kompetansesenter-for-nevroutviklingsforstyrrelser-og-hypersomnier_
http://www.nevsom.no/