Bli medlem
Min side

Minoritetsspråklige barn i barnehage

Minoritetsspråklig barn er et barn der den ene eller begge foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk. Adoptivbarn som kommer til Norge i femårsalderen, skal også tas med dersom de er elever på barnetrinnet

Gode pedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ADHD i barnehagen

Et hvert pedagogisk tiltak kan ikke tenkes uavhengig av personalets multikulturelle/flerkulturelle kompetanse. En slik kompetanse berører i kortversjon personalets evne til kjenne seg selv, kjenne sin egen kultur og kulturelle variasjoner i egen kultur og kjenne sine egne kulturelle bånd og samtidig:

 • ta kritisk stilling
 • reflektere over seg selv i forhold til andre
 • å ha bevisst forhold til egne tanker, ideer og holdninger, og evnen til ta minoritetsbarnets/familiens perspektiv

En slik kultursensitiv tilnærming fra barnehagepersonalet vil gi mange minoritetsspråklige barn, og spesielt de med ADHD, som befinner seg i en sårbarposisjon, mulighet/evne til å utvikle et positivt syn på seg selv, sin familie og sitt eget språk. Personalets kultursensitive møte med minoritetsspråklige barn og deres foreldre kan bidra til at barnet får mulighet til å utvikle sosiale kompetanser slik at de kan ferdes på ulike arenaer der normer og verdier varierer. De lærer å forholde seg til ulike referanserammer, og de kan slå over mellom skiftende sosiale koder. På samme måte som voksne utvikler de kultursensitivitet og evne til å tilpasse seg ulike sosiale situasjoner.

Barnehagepersonalets oppgaver:

 • Være en god pedagog, ikke en terapeut
 • Være en tydelig en voksen for barnet
 • Være et trygt punkt for barnet, gjenopprette beskyttelsen
 • Gi barnet noen gode mestringsopplevelser

Aktuelle pedagogiske tiltak

Noen sentrale prinsipper for å legge til rette en god barnehagehverdag for minoritetsspråklige barn med ADHD:

Arbeid for å skape trygghet og tillit:

Bli kjent med barnet gjennom

 1.        a)       dialog med foresatte – bruk tolk
 2.        b)       samhandling og observasjon av barnet i ulike settinger i barnehagen dagbokskriving, TRAS-observasjonsmateriale
 • Gjør barnet kjent med avdelingen og etter hvert hele barnehagen
 • Gi barnet mulighet til å etablere tilknytning og tillitsforhold til få personer i starten
 • Hjelp barnet til å utvikle nye ferdigheter. Blant disse ferdighetene kan man nevne:

–          Oppmerksomhet

–          Lytteferdigheter og turtaking

–          Lekeferdigheter slik at de lærer etter hvert å delta i sosial lek/rolle-lek

 • Hjelp til å styrke barnets forståelse ved hjelp av:

–          Dagsplaner

–          Tospråklig hjelp

–          Visuelle støtte

–          Styrking av barnets ord- og begrepsforråd – helst på to språk

–          Læring gjennom opplevelser og handlinger – læring gjennom handlinger

Har minoritetsspråklige barn med ADHD-diagnose rett til prioritet opptak?

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritert opptak i barnehagen
 • Etter arnehagelovens § 13.  Det må ligge en sakkyndigrapport som dokumenterer at barnet har ADHD, og at dette medfører nedsatt funksjon.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur (§2-3).
 • For øvrig:
 • Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 12a. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året foreldre søker om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august i året de fyller ett år.
 • Barn som fyller ett år i september eller senere, har rett til plass fra august året etter.
 • Et barn har rett til barnehageplass fram til han eller hun skal begynne på skolen. Barnet har rett til plass i den kommunen der barnet er bosatt.
 • Barn med minoritetsspråklig bakgrunn har samme rett til barnehageplass som andre barn.

Se temahefter:

ADHD Norge har informasjon om ADHD på ulike språk, bl.a. tyrkisk og urdu.