Bli medlem
Min side

Utredning av ADHD

Det er spesialisthelsetjenesten som utreder og diagnostiserer ADHD. For at diagnosen skal kunne stilles, skal symptomene ha vart i minst seks måneder og oppstå før 12-årsalder. Symptomene skal skape betydelige vansker i hverdagen og vise seg i ulike situasjoner. Gjennomsnittsalderen for diagnose er 9 år.

Det tar i gjennomsnitt fire år fra ADHD oppdages til diagnosen stilles i spesialisthelsetjenesten. Foreldre som er bekymret for sitt barn, bør først kontakte skolen og PP-tjenesten. PP-tjenesten vil kunne anbefale videre utredning. Fastlegen kan henvise direkte til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Alle diagnoser innen psykisk helse er i dag basert på atferd som kan observeres, enten det dreier seg om depresjon, angst, atferdsforstyrrelser, autisme, psykoser eller ADHD. For ADHD lister diagnosemanualen (ICD-10)  opp ni symptomer på oppmerksomhetsvansker og ni for hyperaktivitet og impulsivitet.  Den lege- eller psykologspesialisten som er ansvarlig for diagnostiseringen, må vurdere om minst seks av ni symptomer i hver kategori er til stede i ulike situasjoner, har vart over tid og fører til betydelige vansker i hverdagen. Alternative forklaringer må også vurderes. Til hjelp i dette arbeidet brukes strukturerte kliniske intervjuer, normerte spørreskjemaer til foreldre, lærere og personen selv (hvis han/hun er gammel nok), tester og direkte observasjon. Man må også kjenne utviklingshistorien, psykologisk og medisinsk.  Mye av arbeidet vil dreie seg om å vurdere hvorvidt andre tilstander kan gi liknende symptomer.

(DSM-V)

Helsedirektoratets nasjonale retningslinje, utredningsundersøkelser og verktøy.

Flere helseforetak har utarbeidet behandlingslinje eller tiltakskjede for ADHD, som inneholder retningslinjer og metoder for utredning og behandling. I Helse Sør-Øst finnes det «Regional behandlingslinje for barn og unge med ADHD». Den kan du lese om her.

Retningslinjer og behandlingslinjer for ADHD samlet ett sted

De fleste behandlingslinjene for ADHD legger opp til at foreldre som ønsker en ADHD-utredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen, og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).