Bli medlem
Min side

Om ADHD Norge

OM ADHD NORGE

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 10.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

ADHD Norge har som oppgave:
• å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
• å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer blant annet sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

ADHD Norge ble stiftet i 1979. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med fylkeslag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser for våre medlemmer. I mange av fylkene er det også lokallag. ADHD Norges landsstyre velges for en periode på to år. ADHD Norge har også et Fagråd som er et faglig, rådgivende organ. ADHD Norge Ungdom er et ungdomsråd ledet av ungdomsrepresentanten i Landsstyret.

Sekretariatet til ADHD Norge holder til i Storgata 10 A.

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE
Vedtatt på landsmøte i Stavanger 08. - 10. juni 2018

Last ned

BLI MEDLEM I ADHD NORGE!

ADHD Norge jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig. Vi kjemper for å sikre deres rettigheter, muligheter og tilbud. Vi ønsker å være synlige i media og i den politiske debatten. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi. Det er takket være våre medlemmer at vi kan tilby kurs, samlinger, aktiviteter og møteplasser i våre fylker rundt om i landet.

Som medlem i ADHD Norge får du vårt medlemsblad «STÅ PÅ!» fire ganger i året, løpende informasjon fra fylkeslaget du hører til og tilbud om å delta på kurs, foredrag og aktiviteter i regi av våre fylkes- og lokallag. Vårt sekretariat og våre fylkeslag tilbyr råd og hjelp til våre medlemmer via epost eller telefon.

Alle kan være medlem av ADHD Norge, både personer med ADHD-diagnose, deres familier, fagpersoner og offentlige instanser.
VELKOMMEN SOM MEDLEM!

Ønsker du å bli medlem?

Medlemmene registres i følgende kategorier (prisen er pr. år):
Hovedmedlem Kr 350,-
Husstandsmedlem Kr 50,-
Kun abonnement «STÅ PÅ!» Kr 200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år.
Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse.
Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget.

Registrer deg her

Handlingsplanen for landsmøteperioden 2018-2020.

Last ned

Verdidokument

ADHD Norges verdidokument beskriver grunnleggende verdier for organisasjonens arbeid (I MÅL):
Inkludering, Mestring, Åpenhet, Likeverd.

Visjon: Et godt liv for alle med ADHD

Grunnleggende verdier for ADHD Norge (I MÅL):

 • Inkludering:
  • Vi arbeider for at samfunnet skal ha positive holdninger til og fullt ut inkludere mennesker med ADHD.
  • Vi legger vekt på inkluderende fellesskap der den enkelte har mulighet til å bruke sine ressurser til alles beste.
 • Mestring:
  • Vi arbeider for at mennesker med ADHD skal få kompetanse til å takle de utfordringer livet gir.
  • Vi legger vekt på at mennesker med ADHD skal evne å bruke sine ressurser til berikelse for seg selv og samfunnet.
 • Åpenhet:
  • Vi vil at mennesker med ADHD skal kunne være åpne om de utfordringene diagnosen innebærer, uten å bli møtt med fordommer fra andre mennesker.
  • Vi skal fordomsfritt og empatisk lytte til andre mennesker og derved være til støtte og hjelp.
 • Likeverd:
  • Vi formidler at alle mennesker er like verdifulle, og vi arbeider for et samfunn der alle har mulighet for likeverdig deltakelse.
  • Vi vektlegger den enkeltes egenverdi og har respekt for hverandre.

Interessepolitiske områder
ADHD Norge vil rette sin interessepolitiske virksomhet mot følgende områder:

 • Kunnskap om diagnosen
 • Barnehage/skole
 • Barnevern
 • Helse/ rusomsorg
 • Habilitering/rehabilitering
 • Kriminalomsorg
 • Arbeid
 • Deltakelse i samfunnet
 • Brukermedvirkning
 • Økonomi
 • Faglig kompetanse
 • Forskning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Internasjonalt samarbeid

Kunnskap om diagnosen
Vi vil arbeide for positive holdninger overfor mennesker med ADHD.

Kunnskapsøkning blant mennesker med ADHD og deres pårørende er viktig, slik at den enkelte med diagnosen kan bli best mulig i stand til å ta ansvar for eget liv.

Alle som arbeider med mennesker med ADHD, må få riktig og oppdatert kunnskap om diagnosen, behandlingsformer og tilretteleggingsbehov.

Barnehage /skole
Tidlig innsats er nødvendig for god livsutvikling for barn som viser tegn på nevrobiologiske vansker.

Retten til spesialundervisning må opprettholdes både i barnehage, grunnskole og i videregående skole for barn og unge med ADHD som ikke får tilfredsstillende utbytte av vanlig tilpasset opplæring.

Vi vil ha en inkluderende barnehage og skole med struktur, oppbygging og innhold som ivaretar alle barn og unges behov uansett funksjonsnivå. Dette gjelder på alle nivå: fra barnehage til universitet/høyskole.

Barnevern
Det er viktig at barnevernstjenesten har riktig og oppdatert kunnskap om ADHD slik at de kan skille mellom symptomer på omsorgssvikt og symptomer på ADHD.

Barneverntjenesten må bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Å oppdra barn med ADHD kan være veldig ressurskrevende. Familiene vil ha behov for støttetiltak, hjelp og veiledning.

Det er viktig at barneverntjenesten på et tidlig tidspunkt, gir foreldre og barn/unge tilbud om tiltak som kan forebygge omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer slik at en kan snu en eventuell negativ utvikling.

Helse/ og rusomsorg
Alle mennesker har rett til nødvendig utredning uten lang ventetid.

Det må sikres nødvendig kompetanse ved de psykiatriske poliklinikkene for barn / unge og voksne.

Alle mennesker må ha lik rett til helsetjenester og riktig behandling.

ADHD Norge anbefaler kun behandlingsmetoder som har dokumentert effekt.

Det er viktig at sosialtjenesten i kommunene har god kunnskap om ADHD og komorbide tilstander da mange voksne/unge med ADHD sliter med rus og /eller psykiske lidelser.

Det er høyst sannsynlig at det fortsatt er veldig mange med rusproblematikk/ psykiske lidelser som har ubehandlet ADHD. Detter er viktig å være oppmerksom på slik at riktig hjelp og oppfølging kan gis.

Habilitering/ rehabilitering
Når behovet er til stede, skal ADHD gi rett til habiliterings- eller rehabiliteringstiltak.

Ved behov skal mennesker med ADHD få utarbeidet Individuell plan.

Politi/ kriminalomsorg
Det er stort behov for økt kunnskap om ADHD i politiet, kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten.

Innsatte med ADHD har rett til utredning og behandling.

Arbeid
Ingen skal stenges ute fra arbeidslivet på grunn av en diagnose. Det er funksjonsevne, ikke diagnose som avgjør om en person er skikket for et yrke.

Den enkelte arbeidsplass har ansvar for å forebygge og slå ned på mobbing.

Ved behov må den enkelte arbeidsplass sørge for nødvendig tilrettelegging slik at den ansatte med ADHD skal kunne fungere optimalt.

Deltakelse i samfunnet

Hver enkelt skal gis mulighet for full deltakelse og likestilling på områder som gjelder samfunns- og kulturliv.

Brukernes reelle behov skal ligge til grunn for omfang og valg av tjenester.

Brukermedvirkning
Den enkelte bruker skal ha innvirkning på egen behandling og tjenestetilbud.

Det er et mål for ADHD Norge at brukere/pårørende er aktive deltakere både på individ- og systemnivå. Brukerperspektivet må formidles på alle nivå i samfunnet.

Brukerrepresentasjon er nødvendig for å få brukerperspektivet tydelig i alle virksomheter som arbeider med ADHD-problematikk.

Bruker- og pårørendekompetanse er realkompetanse som må likestilles med fagkompetanse.

Økonomi
Økonomiske forhold i stat og kommune må aldri føre til at tiltak og tilrettelegging for mennesker med funksjonshemming blir en salderingspost.

Det må gis full økonomisk kompensasjon til merutgifter knyttet til funksjonsnedsettelser.

Trygdeytelser må øke i takt med lønnsutviklingen i samfunnet.

Mennesker med behov for tilrettelegging skal ha økonomisk gevinst ved å være i arbeid.

Faglig kompetanse
De regionale og nasjonale kompetansesentrene må gis tilstrekkelige bevilgninger til å videreføre og videreutvikle sitt arbeid med å være en viktig støttespiller for sine brukere.

Alle ledd i førstelinjetjenesten herunder helsetjenester, PP-tjenesten, barnevernstjenesten m v må styrkes. Hvert enkelt kontor må ha fagfolk med oppdatert kunnskap om ADHD.

Forskning
Det er viktig med forskning omkring nevrobiologiske tilstander, rettighetsoppfyllelse og utvikling av nødvendige tiltak. ADHD Norge ønsker å initiere og støtte opp om slik forskning.

Samfunnet må bevilge tilstrekkelig ressurser til forskningsformål.

Tverrfaglig samarbeid
Det er viktig med tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom 1. og 2. linje tjenesten for at mennesker med ADHD skal få hjelp til utredning, diagnostisering og behandling uten unødvendig ventetid.

Internasjonalt samarbeid
ADHD Norge ønsker å vise solidaritet ved å bidra til formidling av kunnskap om ADHD i land der det er liten kompetanse på området.

Det er nødvendig å ha et godt samarbeid med brukerorganisasjonene i andre land for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling.

Ansatte i sekretariatet

Kontortid:
Mandag – Fredag 0900-1500

 

 

Gry Lunde
Generalsekretær

Telefon: 67 12 85 85 / 986 36 891
Britt Kollstrøm
Kontorleder/Økonomiansvarlig


Telefon: 67 12 85 85 / 950 33 031
  Sadia Amjad
Regnskapskonsulent

Telefon: 67 12 85 85 / 950 92 956
  Jan Idar Lunde
Administrasjonskonsulent
j
Telefon: 922 04 255/67 12 85 85
  Nina Holmen
Fagsjef pedagogikk, skole og kursavdeling

Telefon: 67 12 85 85 / 992 46 420
Monika Nordli
Faglig rådgiver likepersonsarbeid og brukermedvirkning

Telefon: 932 46 745
  Hanne Skarsvaag
Faglig rådgiver barn, ungdom og familie
h
Telefon: 920 122 48
  Astrid Segers-Røinaas

Faglig rådgiver Helse, avhengighet og kriminalomsorgen

Telefon: 932 17 031

  Pernille Ødegård

kommunikasjonsansvarlig

Telefon: 922 53 845

Landsstyret

Landsstyret i ADHD Norge har følgende sammensetning i perioden 2018-2020:

LEDER
Arthur Mandahl, Sør-Trøndelag

NESTLEDER
Thomas Idem, Oslo
Tlf: 971 10 630

STYREMEDLEM
Mona Breding Lersveen, Nord-Trøndelag
Tlf. 920 35 322

STYREMEDLEM
Robert André Sund, Møre og Romsdal
Tlf: 473 70 742

STYREMEDLEM
Alf Normann Kimsås, Sogn og Fjordane
Tlf: 414 05 364

VARAMEDLEM
Jannicke Mannsverk, Finnmark
Tlf: 958 00 612

VARAMEDLEM
Thea Svenkerud, Hedmark
Tlf: 481 58 145

VARAMEDLEM
Anders Samnøy, Vestfold

Tlf: 482 00 670

 

Adhd Norge Ung

Om ungdomsarbeidet til ADHD Norge ung

ADHD Norge ung er for alle unge med ADHD i alderen 15-25 år som er medlemmer i ADHD Norge. Vi jobber for at unge med ADHD skal få riktig hjelp innenfor helsetjenester, skoleløp og arbeidsliv. Vi er opptatt av mestring og har fokus på muligheter.

Arbeidsutvalget (AU) i ADHD Norge ung, bestående av en leder og to representanter, er et rådgivende organ for landsstyret, og har en representant i landsstyret med tale og- forslagsrett. Hvert fylke har også en egen ungdomsrepresentant.

AU har jevnlige møter fysisk eller på skype. I tillegg arrangerer AU to helgesamlinger i året hvor alle ungdomsrepresentantene møtes.

Vi er medlem av Unge funksjonshemmede. ADHD Norge ung jobber for å samarbeide med andre organisasjoner som driver med ungdomsarbeid.

For mer informasjon om ADHD Norge ung, ta kontakt med faglig rådgiver Hanne Skarsvaag på e-post: eller mobil 920 122 48.

Fagrådet

ADHD Norge har et sentralt fagråd som bistår landsstyret og kontoret med fagsaker. Fagrådet kvalitetssikrer organisasjonens brosjyrer og publikasjoner, gir landsstyret råd om medisinske forhold og retningslinjer. Fagrådet skal ikke behandle enkeltsaker, men kun generelle saker.

Heidi Aase, avdelingsdirektør, dr.psychol. og forskningsleder ved Folkehelseinstituttet

Kari Lossius, i privat privat praksis og psykologfaglig leder på Akt kompetanse

Michael Lensing, spesialpedagog ph.d., seniorrådgiver NevSom, Oslo universitetssykehus.

Mats Fredriksen, seksjonsleder/voksenpsykiater/nevrolog/ ph.d., Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold.

Tage Lien, rådgiver/sykepleier Oslo universitetssykehus, Ullevål. Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst.

Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og psykomotorisk
fysioterapi.

Lisbeth Iglum Rønhovde, spesialpedagog i BUP og forfatter

Heidi Gullerud Olsen, spesialpedagog på NAV arbeidsrådgivning Vestre Viken.

Anne Halmøy, overlege og forsker i Helse Bergen

Karoline Tandberg, advokat med spesialisering i barnevern, Advokatfirmaet Legalis

Bothild Bendiksen, post doc., Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon – voksne og eldre, NKVTS

Merete Glenne Øie, psykolog og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kristian Køhn, spesialrådgiver, RBUP

Merete Møller, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset i Østfold.

Høringer

Her er oversikt over en del saker som er ute på høring. ADHD Norge uttaler seg ikke i alle saker, men vil gjerne ha innspill fra medlemmer og vil da ta stilling til om det skal lages en uttalelse eller ikke. I de saker ADHD Norge lager høringsuttalelse vil vi gjerne ha innspill slik at flest mulige synspunkter kan bli tatt med i høringene.

STÅ PÅ!

ANSVARLIG UTGIVER

ADHD Norge
Storgata 10 A, 0155 Oslo
Tlf. 67 12 85 85

www.adhdnorge.no

ANSVARLIG REDAKTØR

Gry Lunde

REDAKSJON

Pernille Ødegård, redaktør
Nina Holmen

ANNONSERE I STÅ PÅ!

Annonseringen gjelder for bedriftsreklame, og ikke produktreklame.
Antall utgivelser: 4 ganger per år.
Format: (BxH) 210 x 265mm. 4 farger.
1/1 side 1. omslagside kr 12 000
1/1 side kr 9 900
1/2 side kr 5 800
1/4 side kr 3 300
1/8 side kr 2 200
Rubrikkannonse 4 utgaver: kr 3 500 (1 utg.: kr 1 000)
Alle priser er eks. mva.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Materiell sendes på e-post til:

ABONNEMENT

Kr. 200,- pr. år (innland)
Kr. 50,- pr. nummer
(Gratis til medlemmer)

TRYKKING Centrum Trykkeri AS

STÅ PÅ! Nr4. 2015

StPa4_15 296x415CB

Mye variert stoff i Stå På! nr 4- 2015. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

AKTUELT
Ord fra redaktøren
Ord fra generalsekretæren
Kunst fra kreative medlemmer
Søvn og ADHD
ADHD Norge får nye nettsider og ny profil
Espen Thoresen-Hværsågod-Takkskalduhas podcast-serie
Ung person med ADHD som vil bytte kjønn
Fylkesledersamlingen 2015
Nye filmer i regi av ADHD Norge
Coach-prosjekt Petter Vallestad
Om ADHD og bruk av sosiale medier
Teaterforestilling om ADHD

FRA ADHD NORGES FAGRÅD
Artikkel om ADHD og kooperativ læring
Bokanmeldelse

FRA FYLKESLAGENE
Akershus og Buskerud på sjørøvertur
Nord-Trøndelag, leirskole
Oslo og Akershus

KONTAKT
Fylkeslagene til ADHD Norge
ADHD Norges likepersoner

STÅ PÅ! Nr3. 2015

StaaPaa nr3_296x415

Mye variert stoff i Stå På! nr 3 – 2015. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

AKTUELT
Ord fra redaktøren
Ord fra generalsekretæren
Kreative medlemmer
Intervju med Maylén Mykløv fra filmen «Pøbler»
Intervju med gründer bak Pøbelprosjektet Eddi Eidsvåg
Intervju med regissør Kari Anne Moe fra filmen «Pøbler»
Statped om ADHD i videregående skole
Forskning om bruk av Ritalin
ADHD uoppmerksom type
ADHD Norge lager filmer om ADHD
Ikke alltid lett å merke at en person har ADHD

NYE BØKER
Bokanmeldelse av «Du ser det ikke før du tror det»
Bokanmeldelse av «Sammen for elevers psykososiale miljø»

SOMMERLEIR
Bilder fra årets sommerleir på Brennabu

FRA FYLKESLAGENE
Finnmark fylkeslag
Fylkeslagene i Oslo og Akershus
Nord-Trøndelag fylkeslag
Rogaland fylkeslag

KALENDER
Kalender

ADRESSELISTER OG LIKEPERSONER
Kontaktinformasjon til fylkes- og lokallag
Oversikt over likepersoner i ADHD Norge

STÅ PÅ! Nr2. 2015

Forside 2_15_296x415

Nytt blad og ny redaktør! Mye variert stoff i Stå På! nr 2 – 2015. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

AKTUELT
Ord fra redaktøren
Ord fra styreleder
Nye fjes på kontoret
Artikkel om Hans Petter Stubergh
Nettkurs for lærere om ADHD
«Minecraft»-kurs for foreldre til barn med ADHD
Forsker Bjørn-Erik Ramtvedt om medisinbruk hos barn med ADHD
ADHD Norges nye generalsekretær Gry Lunde
Tips til skolestart

NEKROLOG
Minneord om Gerd Strand

LESERBREV
Leserbrev fra en fortvilet mor

FRA FAGRÅDET
Artikkel om barn med adferdsvansker

FRA FYLKESLAGENE
Akershus fylkeslag
Oslo og Akershus fylkeslag
Østfold fylkeslag
Vestfold fylkeslag

KALENDER
Kalender

NYTTIG Å VITE
Nyttig å vite

ADRESSELISTER OG LIKEPERSONER
Kontaktinformasjon til fylkes- og lokallag
Oversikt over likepersoner i ADHD Norge

STÅ PÅ! Nr1. 2015

StaaPaa 1_15_296x415

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 1 – 2015. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

AKTUELT
Fra redaksjonen
Lederens hjørne
Aktuelt fra generalsekretæren
Elevsamtalen og læringsstilen
Plassering av barn – er avgjørelsene tatt på riktig grunnlag?
Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?
I arbeid med ADHD
Riktig diagnose og individuell behandling ved ADHD
Min side

SOMMERLEIR OG KURS
Brennabu
Nettkurs ABC om ADHD
Foreldrekurs STRATEGI

FRA FYLKES- OG LOKALLAGENE
Akershus og Oslo fylkeslag
Telemark fylkeslag

FASTE SIDER
Kalenderen
Adresseliste fylkes- og lokallag
Likepersoner
Bli medlem
Litteratur og filmer til salgs

STÅ PÅ! Nr 1. 2016

Stå På! nr. 1 2016

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 1 – 2016. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Ord fra redaktøren
Ord fra generalsekretæren
Nye ansatte på kontoret
Ellen Tyra Riddervold − ADHD og samliv
Syakademiet- Kreativ bedrift
Diskriminering og ADHD
Mats Fredriksen om medisinering av ADHD
Kreative medlemmer
Boka ”Psykisk helse i skolen”
Medisiner på reise
Førerkortregler for personer med ADHD
Forfatterintervju: Jenny Jägerfeldt
På kurs med Petter Vallestad
Fra fylkeslagene
Kalender
Fylkeslagene til ADHD Norge
ADHD Norges likepersoner

STÅ PÅ! Nr 2. 2016

Stå På! nr. 2 2016

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 2 – 2016.. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Ord fra redaktøren
Ord fra generalsekretæren
Trond Løvdok slutter i ADHD Norge
Musikk og ADHD
Musikkterapi kan hjelpe folk med ADHD
Ny vikar i «STÅ PÅ!»
Bjørn Gjervan om psykoedukasjon
ADHD Norges landsmøte 2016
Trening gir energi
Saara Henriksen jobber som hovslager
Med skyting på timeplanen
Hunden hjelper til med skolearbeidet
Filmer om likepersonsarbeidet til ADHD Norge
Bli med på villmarksleiren ADHD+
Endringer i ADHD Norges sektretariat
Fylkeslagenes sider
Kalender
Kunstverk fra kreative medlemmer
Fra fylkeslagene
Kalender
Fylkeslagene til ADHD Norge
ADHD Norges likepersoner

STÅ PÅ! Nr 3. 2016

Stå På! nr. 2 2016

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 3 – 2016.. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Ord fra redaksjonen
Ord fra generalsekretæren
Førerkort og ADHD
Foto som lidenskap og terapi
Trening av arbeidsminnet med Cogmed
Ny styreleder i ADHD Norge
Høyere utdanning og ADHD
Ny forskning om ADHD Medisin
Ny studie (kommer)
Nytt fra fylkeslagene
Nytt fra administrasjonen – nye ansatte
Kunstverk fra kreative medlemmer
Kalender
Kontaktinformasjon fylkes- og lokallag
Likepersoner
FFOs Rettighetssenter

STÅ PÅ! Nr 4. 2016

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 4 – 2016.. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Ord fra redaksjonen
Ord fra generalsekretæren
– Viktig å bli bevisst på varige
forskjeller i parforholdet
Fra diagnoseskeptiker til ADHD-diagnostisert
Ung og jente og ADHD
ADHD og atferdsvansker i førskolealder
Gode hverdagshistorier gir håp til pårørende
Samtalegrupper om barn med ADHD
ADHD+1 er villmarkscamp på sitt beste!
Nytt fra fylkes- og lokallagene
Bokomtale
Kreativt hjørne
Årsmøter 2017
Kalender
Fylkes- og lokallag
Likepersoner
FFOs Rettighetssenter

STÅ PÅ! Nr 1- 2017

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 1 – 2017.. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Fra redaksjonen
Generalsekretærens spalte
Nydiagnostiserte på «kick-start»-kurs
Urettferdigheten har engasjert meg mest
Informasjonshefte om ADHD hos kvinner
Optimalisert  medikamenteffekt hos
barn og unge med ADHD
Praksis viser vei – god tilrettelegging i praksis
Rutiner er viktig om du har en diagnose eller ikke
Aksept, forsoning og ansvar er en god vei å gå
ADHD, politikk og valg 2017
Nytt fra fylkes- og lokallagene
Bokomtale – Ung med ADHD
Er du kreativ?
FFO kjemper for fellessaker
Kalender
Fylkeslagslederens hjørne
Fylkes- og lokallag
Likepersoner
FFOs Rettighetssenter

STÅ PÅ! Nr 2- 2017

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr 2 – 2017.. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Myter og stigma
Generalsekretærens spalte
Ny teknologi for barn og unge med
ADHD og autisme
PEGASUS
– Vi er spent på nye funn i ADHD-studien
Inkludering og spesialpedagogikk
på agendaen
Konferanse: Status for ADHD – hvor står vi nå?
Intensivt arbeid for ny nasjonal
strategi for hjernehelse
Nytt fra fylkes- og lokallag
Bokomtale: Tim. En mors historie
Easychange – enkel endring?
Er du kreativ?
– Det viktigste er å fange opp unger
som ikke har det bra
Kalender
Fylkeslagslederens hjørne
Fylkes- og lokallag
Likepersoner
FFOs Rettighetssenter