Bli medlem
Min side

Om ADHD Norge

Kontakt oss

ADHD Norge
Storgata 10 A
0155 Oslo
Telefon 67 12 85 85
E-post:

Du finner oversikt over ansatte lenger ned på siden.

OM ADHD NORGE

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 8.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

ADHD Norge har som oppgave:
• å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
• å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer blant annet sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

ADHD Norge ble stiftet i 1979. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med fylkeslag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser for våre medlemmer. I mange av fylkene er det også lokallag. ADHD Norges landsstyre velges for en periode på to år. ADHD Norge har også et Fagråd som er et faglig, rådgivende organ. ADHD Norge Ung er et ungdomsråd ledet av ungdomsrepresentanten i Landsstyret.

Sekretariatet til ADHD Norge holder til i Storgata 10 A.

BLI MEDLEM I ADHD NORGE!

ADHD Norge jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig. Vi kjemper for å sikre deres rettigheter, muligheter og tilbud. Vi ønsker å være synlige i media og i den politiske debatten. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi. Det er takket være våre medlemmer at vi kan tilby kurs, samlinger, aktiviteter og møteplasser i våre fylker rundt om i landet.

Som medlem i ADHD Norge får du vårt medlemsblad «STÅ PÅ!» fire ganger i året, løpende informasjon fra fylkeslaget du hører til og tilbud om å delta på kurs, foredrag og aktiviteter i regi av våre fylkes- og lokallag. Vårt sekretariat og våre fylkeslag tilbyr råd og hjelp til våre medlemmer via epost eller telefon.

Alle kan være medlem av ADHD Norge, både personer med ADHD-diagnose, deres familier, fagpersoner og offentlige instanser.
VELKOMMEN SOM MEDLEM!

Ønsker du å bli medlem?

Medlemmene registres i følgende kategorier (prisen er pr. år):
Hovedmedlem Kr 350,-
Husstandsmedlem Kr 50,-
Kun abonnement «STÅ PÅ!» Kr 200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år.
Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse.
Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget.

Registrer deg her

Ansatte i sekretariatet

Kontortid:
Mandag – Fredag 0900-1500

 

 

Gry Lunde
Generalsekretær

Telefon: 67 12 85 85 / 986 36 891
Britt Kollstrøm
Kontorleder/økonomiansvarlig


Telefon: 67 12 85 85 / 950 33 031
  Sadia Amjad
Regnskapskonsulent

Telefon: 67 12 85 85 / 950 92 956
  Jan Idar Lunde
Administrasjonskonsulent
j
Telefon: 922 04 255 /67 12 85 85
  Nina Holmen
Fagsjef pedagogikk, skole og kursavdeling

Telefon: 67 12 85 85 / 992 46 420
Monika Nordli
Faglig rådgiver likepersonsarbeid og brukermedvirkning

Telefon: 932 46 745
  Hanne Skarsvaag
Faglig rådgiver barn, ungdom og familie
h
Telefon: 920 122 48
  Astrid Segers-Røinaas

Faglig rådgiver helse, avhengighet og kriminalomsorgen

Telefon: 932 17 031

  Pernille Ødegård

kommunikasjonsansvarlig

Telefon: 922 53 845

Landsstyret

Landsstyret i ADHD Norge har følgende sammensetning i perioden 2018-2020:

LEDER
Arthur Mandahl, Sør-Trøndelag

Tlf: 909 73 268

NESTLEDER
Thomas Idem, Oslo
Tlf: 971 10 630

STYREMEDLEM
Mona Breding Lersveen, Nord-Trøndelag
Tlf. 920 35 322

STYREMEDLEM
Anders Samnøy, Vestfold

Tlf: 482 00 670

STYREMEDLEM
Anne-Lene Baastad, Østfold

VARAMEDLEM
Amalie Angell, Nordland

VARAMEDLEM
Arve M. Klingenberg, Nordland

VARAMEDLEM
Bjørn Thunem, Rogaland

Adhd Norge Ung

Om ungdomsarbeidet til ADHD Norge Ung

ADHD Norge Ung er for alle unge med ADHD i alderen 15-25 år som er medlemmer i ADHD Norge. Vi jobber for at unge med ADHD skal få riktig hjelp innenfor helsetjenester, skoleløp og arbeidsliv. Vi er opptatt av mestring og har fokus på muligheter.

Arbeidsutvalget (AU) i ADHD Norge Ung, bestående av en leder og to representanter, er et rådgivende organ for landsstyret, og har en representant i landsstyret med tale- og forslagsrett. Hvert fylke har også en egen ungdomsrepresentant.

AU har jevnlige møter fysisk eller på Skype. I tillegg arrangerer AU to helgesamlinger i året hvor alle ungdomsrepresentantene møtes.

Vi er medlem av Unge funksjonshemmede. ADHD Norge Ung jobber for å samarbeide med andre organisasjoner som driver med ungdomsarbeid.

For mer informasjon om ADHD Norge Ung, ta kontakt med faglig rådgiver Hanne Skarsvaag på e-post: eller mobil 920 122 48.

Fagrådet

Mandat fagrådet

Fagrådet skal:

  • Være et rådgivende organ for ADHD Norge
  • Være en drøftingsarena for ADHD Norge
  • Bistå landsstyret og sekretariatet i faglige spørsmål
  • Behandle utelukkende generelle saker
  • Være et nettverk hvor fagmiljø innhenter erfaringsbasert kunnskap

Fagrådet kan:

  • Bidra med å skrive artikler og publikasjoner
  • Bidra med foredrag og innlegg på kurs og konferanser hvor ADHD Norge er arrangør eller medarrangør
  • Kvalitetssikre faglig innhold i organisasjonens brosjyrer og publikasjoner

 Oppnevning

Fagrådet oppnevnes av landsstyret (LS) for 2 år av gangen. Oppnevningen skjer normalt på siste LS-møte før jul i samme år som ordinært landsmøte gjennomføres.

Hvis en eller flere representanter trekker seg i løpet av en periode, kan landsstyret supplere med nye medlemmer.

Møter

Fagrådet avholder 4 møter pr. år. ADHD Norge dekker reise- og møtekostnader. Deltakelse i fagrådsmøtene honoreres ikke av ADHD Norge.

Landsstyret

Landsstyret vedtar fagrådets mandat.

Landsstyret skal arbeide for å sikre fagrådets kontinuitet og faglige bredde.

Representanter for landsstyret deltar på alle fagrådsmøter. LS avgjøre selv hvilke representanter som stiller. Et samlet landsstyre deltar på årets siste møte i fagrådet.

ADHD Norges fagråd består av:

Heidi Aase (leder av fagrådet), avdelingsdirektør, dr.psychol. og forskningsleder ved Folkehelseinstituttet

Kari Lossius, i privat praksis og psykologfaglig leder på Akt kompetanse

Michael Lensing, spesialpedagog ph.d., seniorrådgiver NevSom, Oslo universitetssykehus

Mats Fredriksen, seksjonsleder/voksenpsykiater/nevrolog/ ph.d., Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Tage Lien, rådgiver/sykepleier Oslo universitetssykehus, Ullevål. Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og psykomotorisk fysioterapi

Lisbeth Iglum Rønhovde, spesialpedagog i BUP og forfatter

Heidi Gullerud Olsen, spesialpedagog på NAV arbeidsrådgivning Vestre Viken

Anne Halmøy, overlege og forsker i Helse Bergen

Ingrid Hunderi , fagsjef for personskade og trygd, Advokatfirmaet Legalis

Bothild Bendiksen, post doc., Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon – voksne og eldre, NKVTS

Merete Glenne Øie, psykolog og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kristian Køhn, spesialrådgiver, RBUP Sør-Øst

Merete Møller, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset i Østfold

STÅ PÅ!

ANSVARLIG UTGIVER

ADHD Norge
Storgata 10 A, 0155 Oslo
Tlf. 67 12 85 85

www.adhdnorge.no

ANSVARLIG REDAKTØR

Gry Lunde

REDAKSJON

Pernille Ødegård, redaktør
Nina Holmen

ANNONSERE I STÅ PÅ!

Annonseringen gjelder for bedriftsreklame, og ikke produktreklame.
Antall utgivelser: 4 ganger per år.
Format: (BxH) 210 x 265mm. 4 farger.
1/1 side 1. omslagside kr 12 000
1/1 side kr 9 900
1/2 side kr 5 800
1/4 side kr 3 300
1/8 side kr 2 200
Rubrikkannonse 4 utgaver: kr 3 500 (1 utg.: kr 1 000)
Alle priser er eks. mva.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Materiell sendes på e-post til:

ABONNEMENT

Kr. 200,- pr. år (innland)
Kr. 50,- pr. nummer
(Gratis til medlemmer)