Bli medlem
Min side

FØRERKORT OG ADHD

Førerrett og ADHD er igjen aktuell problemstilling.  Det er kommet nye helsekrav for å kunne ha rett til å ta førerkort og kjøre (førerrett), og endringene gjelder for mange diagnoser. Endringene gjelder fra 1.oktober 2016. Ved å forenkle helsekravene så vil det være klarere regler for når en dekker helsekravene og når en ikke dekker disse.  Det vil nå være mer opp til fastlegen å avklare om en dekker helsekravene eller ikke.  Det er viktig å huske på at regelverket gjelder mange diagnoser slik at en person med ADHD med diabetes vil følge andre krav enn en person som bare har ADHD.

I det nye regelverket under Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) uten atferdsforstyrrelse (helsekrav til førerkort)   heter det at ” vil førerkort vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser”  Det pålegges lege/psykolog å være spesielt oppmerksom på mulige tilleggsvansker. Behandlende lege eller psykolog skal vurdere om det er annen samtidig sykdom som medfører økt risiko og at pasienten har god kognitiv funksjonsevne (tar inn og fortolker sanseinntrykk riktig, kan trafikkregler forstår trafikkbildet osv). Hvis dette vurderes til å være i orden kan en få førerkort for inntil to år før en kan få det med vanlig varighet i alle førerkortgrupper.  Les regelverket her.

Når en utvider førerkortet med en ny klasse, eller ny gruppe, så vil det førerkortet kunne gjelde i  to år før det kan gjelde varig.  Eksempelvis  fra en motorsykkelklasse til en ny motorsykkelklasse.

Når det gjelder gruppen med Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) med atferdsforstyrrelse er det økt sannsynlighet for trafikkulykker. Personer som har atferdsforstyrrelse, spesielt de med dyssosial eller aggressiv atferd, har ofte mer utagering, manglende impulskontroll og noen har alvorlig personlighetsavvik, så har man et tilleggsproblem som gjør at en lettere bryter trafikkregler. I utgangspunktet skal denne gruppen ikke få førerkort.

Det er egne regler for varighet for de som har diagnosen med atferdsforstyrrelse. For førerkortgruppe 1 (eks. bil opp til 3,5 tonn, motorsykkel etc) så kan en få førerkort for to år av gangen og med ny helseattest hvert andre år.

Når det gjelder førerkort gruppe 2 (lastebil fra 3,5 tonn og oppover, henger) og 3 (buss/taxi og kompetansebevis) får man helseattest for inntil ett år, før den kan gis for inntil to år av gangen. Les regelverket her.

For de fleste med ADHD så er de nye førerkortreglene en fordel. De som har atferdsforstyrrelse i tillegg har økt risiko for å bryte trafikkregler og kan ha en atferd med ukontrollerbar atferd. For mange vil medisiner være et hjelpemiddel og legen kan stille krav om at en bruker medisiner under kjøring og at dette eksempelvis kontrolleres.  Følger en ikke disse reglene,  følger man ikke kravet om å ha førerrett og det kan inndras av helsemessige grunner.

Hele førerkortforskriften finner du her

Her kan du lese mer om medisiner og bilkjøring:  Ingen endring for deg som bruker medisiner og kjører bil