Bli medlem
Min side

Ønsker at Arbeiderpartiet gjør mer for personer med ADHD

ADHD Norge har deltatt på Arbeiderpartiets innspillmøte på Stortinget. Her kom ADHD Norges generalsektretær, Gry Lunde, med innspill angående hvordan partiet bør inkludere personer med ADHD i større grad, både i partiprogrammet og med tanke på økonomisk støtte i Statsbudsjettet 2017.

ADHD Norge takker Arbeiderpartiet for invitasjonen og for at dere ønsker å høre ADHD Norges synspunkter på det kommende partiprogrammet. Her er våre innspill:

10.000 medlemmer
Mellom 3 og 5 prosent av barn og unge under 18 år får diagnosen ADHD. Man anslår at cirka 120.000 mennesker i Norge har ADHD. Kjernesymptomene er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Det er veldig vanlig med tilleggslidelser, slik som lese- og skrivevansker, Tourettes syndrom, angst, depresjon osv.

ADHD Norge er en landsdekkende organisasjon og har i underkant av 10 000 medlemmer.

Mennesker med ADHD har en økt risiko for mobbing, skoledropout, arbeidsledighet, rusmisbruk, kriminalitet, psykiske lidelser og for tidlig død. Ubehandlet ADHD og manglende oppfølging av mennesker med ADHD har derfor store samfunnsmessige omkostninger, ikke bare økonomisk. Samtidig kan mennesker med ADHD være innovative og handlekraftige med litt hjelp.

Ønsker mer ressurser
ADHD er en atferdsvanske som kan utgjøre en funksjonsnedsettelse. Man anslår at 1-2 elever per skoleklasse har ADHD. Ved gjennomgang av Arbeiderpartiets partiprogram mener vi i ADHD Norge at begrepsbruken tilslører hva slags hjelp og tilrettelegginger mennesker med ADHD har krav på, ettersom uttrykkene ”funksjonsnedsettelser” eller ”funksjonshemninger” ikke nødvendigvis er dekkende for vår gruppe.

Vi er opptatt av det tilføres ressurser til tilrettelagt skolegang, utdanning og arbeidsliv, og ved å bruke begrepet ”funksjonsnedsettelser”, opplever vi at gruppen med atferdsforstyrrelser forsvinner.

– Bruk et mer forpliktende språk
Vi ønsker at det på områdene skole, helse og arbeid i APs partiprogram, spesifiseres til å gjelde ”funksjonsnedsettelser og atferdsvansker”. ADHD Norge er opptatt av at samfunnet sikrer økt kompetanse i hjelpeapparatet og utdanningssektoren, slik at alle fagprofesjonene kan møte mennesker med ADHD på en kompetent måte. Vi ønsker også at språket i partiprogrammet for vår gruppe, er mer forpliktende. Uttrykk som ”arbeide for” er for svakt. Vi ønsker at Arbeiderpartiet bruker språk som forplikter, gjennom begrepene ”garanterer” og ”forplikter”.

– Mer til frivilligheten
ADHD-saken har, slik vi ser det, to budsjettmessige konsekvenser for Statsbudsjettet 2017: økte tilskudd til frivilligheten som arbeider med ADHD, og da særlig under Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og økte tilskudd til helse- og utdanningssektoren fra det offentlige budsjettet. For tiden gis det altfor liten støtte til ADHD-saken i forhold til gruppens omfang, både når det gjelder til psykoedukasjon og til forebygging rettet særskilt mot mennesker med ADHD.